Dit ene weten wij en aan dit één

houden wij vast in de duistere uren:

er is een woord dat eeuwiglijk zal duren

en wie ’t verstaat, die is niet meer alleen.

 

Henriëtte Roland Holst (1869-1952)

Wat mensen onder bidden verstaan:

Gebeden:

Ochtendgebed

God van alle leven,

zegen mij en zegen allen

die u mij vandaag toevertrouwt.

 

Bewaar ons in de geest van de

zaligsprekingen:

vreugde,

eenvoud

en

barmhartigheid

Wij zoeken u, God,
zoals iemand naar woorden zoekt
voor wat onzegbaar is.
Als wij het diepste geheim uitspreken
dat ons ter harte gaat,
noemen wij dan niet uw naam?
Als wij voor u zwijgen,
omdat wij geen woorden vinden,
komt gij dan niet in ons aan het woord?
God, die ons zo vreemd bent
en zo vertrouwd,
dichter bij ons
dan wij bij onszelf zijn,
maak ons aandachtig
voor uw aanwezigheid.

Frans Cromphout SJ (1924-2003)

Islamitische bede

O God, geef licht in mijn hart

en licht in mijn ziel,

licht in mijn ogen,

geef licht aan mijn rechter-,

licht aan mijn linkerhand,

licht achter mij en licht voor mij,

licht boven mij,

geef licht in mijn vezels

en licht in mijn vlees,

licht in mijn bloed,

licht in mijn haar

ln licht in mijn huid.

Geef mij licht, versterk mijn licht,

maak mij tot licht!

 

Een gebed dat aan de profeet Mohammed wordt toegeschreven.

Here God

ik kom tot U

met pijn in mijn hart

 

Ik roep om

genezing en leven

er is een strijd

die in mij woedt

ik kan er niet in berusten

 

Here God

geef mij kracht

moed om vol te houden

 

wijs mij de weg

dwars door alle chaos

in denken en voelen heen

 

houd mij vast

leer mij los te laten

en het aan U over te laten

 

Rita Renema-Mentink

Zie ons

Hoor mij
wees niet doodse stilte.

Zie ons
wereld vol geweld
fronten getto’s
zie ons
afgebeulde aarde.

Gij in licht daar
wij hier mensen.

Zie hoe het recht
van de sterkste regeert
de aarde wankelt.

Gij die de armen kent
bij name,
god van de armen

Zend ons uw engel
uw arme, gekruisigde
levende
Jezus uw zegsman.

 

Huub Oosterhuis (1933)

Heer God,

geef dat wij leven vanuit de hoop, dan zien we verder.

Geef dat we leven vanuit de liefde, dan zien we dieper.

Geef dat wij leven vanuit het geloof, dan zien we alles in een ander licht.

Heer, help ons deze dag door te brengen volgens uw bedoeling. Houd in ons de hoop levend op een betere wereld en geef ons de kracht om daar vandaag aan te werken.

Zegen allen met wie wij in lief en leed verbonden zijn. Maak ons bereid met elkaar te delen wat het leven biedt.

Geef ons een open oog en een bewogen hart voor iedereen naar het voorbeeld en in de kracht van Jezus.

Vrede, Heer, geef vrede,

verdrijf de onvrede

uit mijn hart.

Vrede, Heer, geef vrede.

Uw nabijheid

Ik heb Uw nabijheid gezocht,

met heel mijn hart

riep ik U.

 

En toen ik op weg ging

om U te ontmoeten

vond ik U

op weg naar mij.

Gij hebt mij ’t eerst bemind,
o God.
De hele dag,
Het hele leven door
Bemint Gij mij het eerst.

Als ik in de morgen ontwaak
en mijn ziel tot U wendt,
zijt Gij de eerste:
Gij hebt mij het eerst bemind.

Als in de dageraad
ik opsta van mijn bed
en op datzelfde ogenblik mij biddend richt tot U,
zijt Gij mij voor:
Gij hebt mij ’t eerst bemind.

Als in de dag
ik mij onttrek aan de verstrooiing van het leven
mijn ziel tot inkeer breng en denk aan U,
dan denkt Gij reeds aan mij:
Gij hebt mij ’t eerst bemind.

En ik, ondankbaar mens,
die altijd denk en spreek
alsof Gij maar één keer
het eerst mij hebt bemind.

Søren Kierkegaard

God,
in deze nieuwe week
wil ik verder gaan
over de weg die eeuwig is.

Alleen U kunt mij
op het juiste spoor houden.

Peil mijn hart,
U weet wat mij bezighoudt
want U doorgrondt en kent mij.

Geef mij een opmerkzame geest,
maak mijn bedoelingen zuiver
en mijn daden oprecht.

Bewaar mij, zodat ik
niet de verkeerde weg insla.

Laat mijn hart gericht zijn op U
en leid mij over de weg
die eeuwig is.

 

Grace
Naar psalm 139, 23-24

Ik vertrouw mij aan U toe, Heer.
Doe met mij wat Gij wilt.
Gij hebt mij geschapen voor U:
Wat wilt Gij dat ik doe?
Ga Uw eigen weg met mij.
Het moge zijn zoals altijd:
vreugde of smart.

Ik wil het doen…
Ik wil zijn wat Gij van mij verlangt
en alles wat Gij van mij maken wilt.

Ik zeg niet: ik wil U volgen waarheen Gij ook gaat,
want ik ben zwak.
Maar ik geef mij over aan U,   
opdat Gij mij altijd leidt,
waarheen dat ook mag zijn.

Ik wil U volgen
en bid enkel om kracht voor deze dag.

 

John Henry Newman

God, mijn Vader,

U kent mijn situatie.
U ziet hoe moe ik ben.
Ik heb u nodig, Heer.
Ik kan het niet alleen.

Ik neem nu de beslissing om al mijn zorgen aan u te geven, mijn twijfel en angst.

U zorgt ervoor dat alles uiteindelijk het goede brengt.

En ook als ik nog problemen heb, weet ik, dat ik met u zal overwinnen. Amen.

Hemelse Vader,
wilt u mij leren
om te ontspannen,
los te laten wat me bezighoudt,
de strijd te staken.

Help mij om Uw Geest te laten regeren
over mijn wil,
mijn verstand
en mijn gevoel,

en daarmee tot in het
diepst van mijn wezen
te weten:
U bent God!
Op U vertrouw ik!
Amen.

Ik breng stilte op mijn lippen
ik breng stilte in mijn ziel,
ik breng stilte in mijn hart.

Ik sluit mijn oren voor wat afleidt
ik sluit mijn ogen voor wat boeit
ik sluit mijn hart voor aanvechting.

Verstil mij, o Heer, zoals u de storm stilde.
Maak mij stil, o Heer, bewaar mij voor het kwaad.
Laat al het tumult in mij ophouden.

Omhul mij, Heer, met uw vrede.

Waarom, waarom toch, Heer,
moet mij dit overkomen;
waarom moet ik dit doormaken?

Wat heb ik fout gedaan?
Wat moet ik leren?
Ik weet me geen raad.
Ik begrijp het niet meer.

Ach, wist ik maar waarom…

Waarom dit lijden, waarom deze pijn?
Heer, help toch, laat me niet alleen.
Geef antwoord op mijn vragen!

Is er een antwoord dat verzacht?
Is er een reden die troost?
Hoe het ondraaglijke dragen?

Ach, Heer, verlos me van de vragen.
Kom mijn wanhoop tegemoet.
Geef mij nieuwe kracht.
Geef me moed.

Help me weer op weg.
Wees mijn reisgenoot
door deze dal van duisternis.

Waarom 2

God, goede Vader,

U bent ons altijd nabij:
in de stilte en in de drukte,
in de eenzaamheid en in de ontmoeting,
in het vertrouwde en in het onbekende.

Laat ons steeds meer ontdekken
dat u er bent voor ons
en dat wij U in alle dingen
kunnen zoeken en vinden.

Als teken van Uw bijzondere nabijheid
hebt U ons Jezus, Uw Zoon gezonden.

Laat ons Hem steeds meer leren kennen
zodanig dat wij de wereld zien zoals Hij hem ziet,
oordelen zoals Hij oordeelt,
handelen zoals Hij handelt.

Begeester ons met Uw Heilige Geest,
zodat wij steeds meer van Jezus gaan houden
en Hem steeds meer gaan navolgen.

 

Eigenlijk geloof ik niets,

en twijfel ik aan alles,

zelfs aan U.

Maar soms,

wanneer ik denk

dat Gij waarachtig leeft,

dan denk ik

dat Gij liefde zijt en eenzaam,

en dat in dezelfde wanhoop Gij mij zoekt

zoals ik u.Gerard Reve (1923-2006)

meerkat-3422476
tulips-7058127

Gebed voor een operatie

Blijf bij mij Heer, allen zijn weggegaan.
Ik heb gezegd, dat ik niet bang zal wezen.
Maar ach, U kent mij en U kent mijn vrezen,
U ziet mijn onrust, mijn verborgen traan.

Blijf bij mij als die vreemde duisternis
op klare dag zich om mij heen zal leggen.
Als ik niet denken kan en niets kan zeggen,
wanneer er geen bewustzijn in mij is.

Blijf heel dicht bij mij Heer, wanneer zij mij,
met al hun blinkende en scherpe dingen,
en al hun wetenschap zullen omringen,
bestuur Gij zelf hun handen, sta hun bij.

Help mij om Christus’ wil, oh maak het goed.
Blijf ook bij mij, als ik weer mag ontwaken.
Blijf bij mij Heer, wil mij nu rustig maken.
Blijf bij mij Heer, geef mij een beetje moed.

Neem, Heer, en aanvaard

heel mijn vrijheid,

mijn geheugen,

mijn verstand

en heel mijn wil,

alles wat ik heb en bezit.

U hebt het mij gegeven,

aan U, Heer, geef ik het terug.

Alles is van U,

beschik erover geheel volgens uw wil.

Geef dat ik U mag liefhebben,

die genade is mij genoeg.

 

Ignatius van Loyola (1491-1556)        

God, tot U roep ik nu de dag begint,
Help mij bidden en mijn gedachten verzamelen;
ik kan het niet alleen.

In mij is het duister, maar bij u is licht
ik ben eenzaam, maar u verlaat mij niet
ik ben bang, maar bij u vind ik hulp
ik ben onrustig, maar bij u vind ik vrede
in mij is bitterheid, maar bij u vind ik geduld
ik begrijp uw wegen niet, maar u weet de rechte weg voor mij.

Vader in de hemel,
lof en dank zij u voor de rust van de nacht
lof en dank zij u voor de nieuwe dag
lof en dank zij u voor al uw goedheid en trouw
in mijn leven tot nu toe.
U hebt mij veel goeds bewezen,
laat mij nu ook het zware uit uw hand aannemen.
U zult mij niet meer opleggen dan ik dragen kan.
U laat uw kinderen alle dingen ten goede komen.

Ontferm u, Heer, geef mij mijn vrijheid terug.
Wat deze dag ook brengt, Heer, uw naam zij geprezen!

 

Dietrich Bonhoeffer

God, ik weet

dat U aan ons denkt.

U zorgt goed voor ons.

Dank daarvoor.

 

Gebed van een achtjarige

Opgetrokken

De kuil was reeds gegraven
het duister onderweg
de lippen zwegen al
zo had het zonder U
voor altijd kunnen zijn

 

als niet het systeem van
boosheid en verdriet
van liefde en angst
door het goddelijk licht
met grote kracht
doorsneden was
zou er nu alleen maar
rouwklacht zijn

als water
stroomde dank van binnenuit
omhoog
de ogen gingen open
en het leven kwam terug

U trok mij uit het stof
naar boven


Henk Pietersma

Heer,

Verlicht wat
donker is in mij

Versterk wat
zwak is in mij

Herstel wat
gebroken is in mij

Verbind wat
gekneusd is in mij

Genees wat
ziekis in mij

En als laatste

Wek tot leven wat
aan vrede en liefde
was gestorven in mij.

 

Uit:
DagelijkseBroodkruimels

Avondgebed

Aan het eind van deze dag
kom ik bij U
om mijn last
bij U neer te leggen.

Neem het van mij over, Heer,
zodat ik rust kan vinden.
Laten uw liefde en uw trouw
mij deze nacht bewaren.

 

Grace