Bijbelse meditaties

Op deze pagina vind je een aantal bijbelteksten met een gedicht/gebed en een overwegingsvraag. Ze zijn als een weekretraite samengesteld, maar je kunt natuurlijk ook gewoon een (Bijbel)tekst kiezen of stil staan bij één van de vragen.

Tips alvorens je begint:

  • Kies één van de onderstaande manieren om tot verdieping te komen.
  • Plan de tijd die je aan deze meditatie wilt besteden.
  • Laat het een paar minuten stil worden in jezelf.
  • Plaats je bewust in tegenwoordigheid van God door een kaarsje aan te steken of een (openings)gebed uit te spreken. Markeer ook het moment dat je afsluit door een (slot)gebed uit te spreken of het kaarsje uit te blazen.

Manieren om tot verdieping te komen:

  1. Je leest de Bijbeltekst en bijbehorende gedicht/gebed langzaam door en schrijf de zinnen of woorden op die jou het meest aanspreken. Overweeg wat maakt dat die woorden/dat woord jou raken/raakt. Wat zegt dit over jou op dit moment? Spreek of schrijf een dank- of smeekgebed uit ter afsluiting.
  2. Je leest aandachtig de Bijbeltekst en richt je dan op het gedicht/gebed dat erbij staat. Overweeg wat die bij je oproept en in hoeverre je een verband ziet met de Bijbeltekst.
  3. Lees aandachtig alle (Bijbel)teksten van die dag. Je neemt een paar minuten de tijd om na te denken over de overwegingsvraag, die onder de afbeelding staat.
  4. Lectio Divina. 1) Lees de Bijbeltekst langzaam en – zo mogelijk – hardop en luister naar wat je hoort. Lees de tekst in stilte nog een paar keer. Sta al lezend stil bij woorden of zinnen die je raken of bij je haken. 2) Stel jezelf de vraag: wat roepen deze woorden of zinnen bij me op? Hoe raken ze aan mijn eigen leven? Welk licht laten ze daarop vallen? ‘Herkauw’ met deze vragen wat je gelezen hebt. 3) Spreek het verlangen dat de tekst bij je oproept uit naar God. 4) Blijf een tijdje in stilte in de liefdevolle aanwezigheid van God. Proef en geniet!

Week 1

ZONDAG

Psalm 1

Vers 1-3:
Gelukkig de mens
die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt,
bij spotters niet aan tafel zit, maar vreugde vindt in de wet van de Heer en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.

Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water.
Op tijd draagt hij vrucht,
zijn bladeren verdorren niet.
Alles wat hij doet komt tot bloei.

 

Ter overweging: Waarin kom jij tot bloei?

Boom
Wie ik ben
Waar ik sta
Waar ik vandaan kom
En naartoe ga
Het is nooit zonder jullie
Jullie zijn er altijd bij
Naast mij
In mijn hart
Jullie zijn er hoe dan ook voor mij
We hebben bergen beklommen
Lachten samen
Huilden zacht
We trotseerden de stormen
Die het leven ons bracht
Dankbaar ben ik voor mijn basis
De boom waaraan ik groei
Dankzij mijn sterke wortels
Kom ik steeds mooier tot bloei

@brievenbusgeluk

MAANDAG

Psalm 8

Vers 2, 4-10:
Heer, onze Heer,
hoe machtig is uw naam
op heel de aarde

Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd, wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet?

U hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd:
schapen, geiten, al het vee,
en ook de dieren van het veld, de vogels aan de hemel, de vissen in de zee en alles wat trekt over de wegen der zeeën.

Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde.

Ter overweging: hoe ga jij om met de schepping?

Gebed voor onze aarde

Almachtige God,
die aanwezig zijt in het onmetelijke heelal
én in het kleinste van uw schepselen,
Gij die met uw tederheid
al het bestaande omgeeft,
stort over ons uit de kracht van uw liefde,
opdat wij zorgen
voor het leven en zijn schoonheid behoeden.

Overspoel ons met vrede,
opdat wij als broeders en zusters leven,
zonder iemand te benadelen.
God van de armen,
help ons de verlaten en vergeten mensen van deze wereld
die zo waardevol zijn in uw ogen,
te redden.

Maak ons leven weer gezond,
opdat wij de wereld beschermen
en haar niet plunderen,

 

opdat wij schoonheid zaaien
en geen vervuiling en verwoesting.

Raak de harten
van allen die alleen maar voordeel zoeken
ten koste van de armen en van de aarde.

Leer ons de waarde van alle dingen te ontdekken,
met verbazing te kijken,
en te erkennen dat wij ten diepste verbonden zijn
met alle schepselen
op onze weg naar uw oneindig licht.

Dank dat Gij alle dagen met ons zijt.

Bemoedig ons, alstublieft, in onze strijd
voor gerechtigheid, liefde en vrede.

Paus Franciscus

DINSDAG

Psalm 23

De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.

Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water.

Hij geeft mij nieuwe kracht
en leid mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.

Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij,
uw stok en uw staf,
zij geven mij moed.

U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand, U zelft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.

Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, ik verblijf in het huis van de Heer tot in lengte van dagen.

Ter overweging: Is God ook voor jou als een herder die je langs veilige paden leidt?

Gebed

Behoed en bewaar Jij ons, lieve God.
Wijs Jij ons de goede wegen.
Wil in de woestijn het manna zijn.
Omgeef Jij ons met jouw zegen.

Behoed en bewaar Jij ons, lieve God.
Wees met ons in alle lijden.
Wees warmte en licht,
een mens’ lijk gezicht,
nabij ons in donk’ re tijden.

Behoed en bewaar Jij ons, lieve God, en geef geloof en vertrouwen,
een vlam die niet dooft,
in vrede gelooft;
geef dat wij daar zelf aan bouwen.

Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,
omgeef Jij ons met jouw zegen.
Wil in de woestijn een bron voor ons zijn,
en zet ons op nieuwe wegen.

WOENSDAG

Psalm 22

Vers 2-3:
Mijn God, mijn God,
waarom hebt u mij verlaten?
U blijft ver weg
en redt mij niet,
ook al schreeuw ik het uit.
‘Mijn God!’, roep ik overdag,
en u antwoordt niet,
’s nachts, en ik vind geen rust.

Vers 15-16:
Als water ben ik uitgegoten,
mijn gebeente valt uiteen,
mijn hart is als was,
het smelt in mijn lijf.
Mijn kracht is
droog als een potscherf,
mijn tong kleeft
aan mijn gehemelte,

U legt mij neer
in het stof van de dood.

Ter overweging: herken je de ervaring van Godverlatenheid?

Ik heb zo’n pijn.
Mijn ziel is bevroren.
Mijn hart trilt
als de tere snaar van een luit
buiten achtergelaten in de stormnacht.

Ja, ze is er.
De lente is echt aangebroken.

Maar duidelijk, onmiskenbaar,
is de klaagzang te horen
in het prachtige gezang
van de vogels.

De ochtendmist is al geboren.

De lentebries
vertolkt haar lied
zowel mijn liefde
als mijn wanhoop.

Thich Nhat Hanh

DONDERDAG

Psalm 63

Vers 2-6:

God, u bent mijn God, u zoek ik,
naar u smacht mijn ziel,
naar u hunkert mijn lichaam
in een dor en dorstig land, zonder water.

In het heiligdom heb ik u gezien,
Uw macht en majesteit aanschouwd.
Uw liefde is meer dan het leven,
mijn lippen zingen uw lof.

Uw wil ik prijzen, mijn leven lang,
roepend uw naam, de handen geheven.
Dan wordt mijn ziel verzadigd met uw overvloed,
jubel ligt op mijn lippen, mijn mond zal u loven.

Ter overweging: waar wil jij God voor prijzen en danken?

In de morgen zoek ik Jou, mijn rots en toevlucht,

ik wend mij tot Jou, in de ochtend en ook de avond.

Voor jouw grootsheid sta ik en ben ik bevreesd,

want Jouw ogen zien alles wat mijn hart beweegt.

Wat kan mijn hart, wat kan mijn tong stamelen?

En wat is de kracht van mijn geest in mijn binnenste?

Toch schenk je behagen in het mensenlied,

daarom dank ik Je, zolang de Goddelijke adem in mij is.

Salomo Ibn Gabirol

VRIJDAG

Psalm 113

Vers 1-7:
Loof, dienaars van de Heer,
loof de naam van de Heer
De naam van de Heer zij geprezen
van nu tot in eeuwigheid.

Van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat,
zij geloofd de naam van de Heer.

Verheven boven alle volken is de Heer,
Verheven boven de hemel zijn luister.
Wie is gelijk aan de Heer, onze God,
die hoog daar boven zijn woning heeft,
die zijn oog richt naar beneden,
wie in de hemel en op de aarde?

Hij verheft uit het stof wie berooid is, uit het vuil tilt hij op wie alles ontbeert.

Ter overweging: ben jij weleens uit 'het stof' opgetild?

Opgetrokken
De kuil was reeds gegraven
het duister onderweg
de lippen zwegen al
zo had het zonder U
voor altijd kunnen zijn.

Als niet het systeem van
boosheid en verdriet
van liefde en angst
door het goddelijk licht
met grote kracht
doorsneden was
zou er nu alleen maar
rouwklacht zijn

Als water
stroomde dank van binnenuit omhoog
de ogen gingen open
en het leven kwam terug.

U trok mij uit het stof
naar boven.

Henk Pietersma (1944)

ZATERDAG

Psalm 139

Vers 1-10:
Heer, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten, ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op, met al mijn wegen bent u vertrouwd.

Geen woord ligt op mijn tong, of u, Heer, kent het ten volle. U omsluit mij, van achter en van voren, u legt uw hand op mij. Wonderlijk zoals u mij kent, het gaat mijn begrip te boven.

Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, hoe aan uw blikken ontkomen? 
Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar aan,
lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar.

Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, al ging ik wonen voorbij de verste zee, ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw rechterhand mij vasthouden.

Ter overweging: sluiten de woorden van de psalm aan bij jouw godsbeeld?

Zegengebed van St. Patrick

De Heer zij voor u om u de juiste weg te wijzen.

De Heer zij naast u om u in de armen te sluiten en te beschermen tegen de gevaren van links en rechts

De Heer zij achter u om u te bewaren voor de valsheden van boze mensen.

De Heer zij onder u om u op te vangen als u valt en u uit de strik te trekken.

De Heer zij om u heen om u te verdedigen als mensen over u heen vallen.

De Heer zij boven u om u te zegenen.

Moge de genadige God u zegenen nu en morgen.

Schrijfopdracht:

  1. Beschrijf wat de psalmretraite bij je heeft opgeroepen. Wat heeft jou het meest geraakt?
  2. Schrijf je eigen psalm. Wordt het een dankpsalm of een klaagpsalm of een noodkreet?

Week 2

ZONDAG

Lucas 9,11-17

Vers 13:
Maar hij zei tegen hen: ‘Geven jullie hun te eten.’ Ze zeiden: ‘We hebben maar vijf broden en twee vissen. Moeten wij dan eten gaan kopen voor al die mensen?’

Vers 16:
Jezus nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel en sprak er een zegengebed over uit. Daarna brak hij het brood en gaf het met de vissen aan zijn leerlingen om aan de menigte uit te delen. De mensen aten en allen werden verzadigd; de stukken brood die overbleven werden opgehaald, twaalf maanden vol. 

Overweging: Welke persoonlijke gaven kun jij in dienst stellen van God?

Overweging:

 

Moeder Theresa zei ooit eens over Jezus: “Hij gebruikt ons om zijn liefde en mededogen in de wereld te zijn. Dit ondanks onze zwakheid en kwetsbaarheid.”


In dit evangelie haalt Jezus niet zomaar uit het niets voedsel tevoorschijn. Hij neemt het weinige dat de apostelen hebben en vermenigvuldigt het duizendvoudig.

Het maakt niet uit hoe weinig we te bieden hebben.


Als we onze gaven in dienst stellen van Jezus, worden ze eindeloos. Er is een raadselachtige wanverhouding tussen wat ik te bieden heb en wat de Heer ervan maakt.

 

MAANDAG

Wijsheid 9,  13-18b

Vers 13-15:
Welke mens kent Gods bedoeling? Wie kan doorgronden wat de Heer wil? Armzalig is het denken van sterfelijke mensen, wisselvallig zijn onze overwegingen. Ons vergankelijk lichaam drukt zwaar op de ziel, de aardse tent is een last voor de geest die rijk aan gedachten is.

Gebed
Heer God, geef dat wij leven vanuit de hoop,
dan zien we verder.

Geef dat we leven vanuit de liefde,
dan zien we dieper.

Geef dat wij leven vanuit het geloof,
dan zien we alles in een ander licht.

Ter overweging
Wat helpt jou om tot verdieping van je geloof te komen?

DINSDAG

Matteüs 6, 25-26

‘… Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken.

Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding?

Kijk naar de vogels in de lucht:
ze zaaien niet en oogsten niet en zullen geen voorraadschuren,
het is jullie hemelse Vader die ze voedt.

Zijn jullie niet meer waard dan zij?…’

Ter overweging: waar maak jij je nu zorgen om? Kun je ze ook loslaten? Durf je ze aan God toe te vertrouwen?

Gebed bij bezorgdheid

U zegt:
‘Wees niet bezorgd.’
Maar vóór ik het weet
pieker ik weer verder.
Ik weet hoe zwak ik ben
en zélf het leven niet
in goede banen kan leiden.

Help mij om me te richten
op uw macht en liefde
in plaats van
op mijn onvermogen.

Ik weet immers
dat U al mijn haren hebt geteld.

Grace

WOENSDAG

Jesaja 30, 15-21

Vers 15:
Dit zei God, de Heer,
De Heilige van Israël
‘In rust en inkeer ligt jullie redding,
In geduld en vertrouwen ligt jullie kracht.’
Maar jullie wilden niet.

 

Vers 21:
En toch wacht de Heer op het ogenblik dat hij jullie genadig kan zijn; toch zal Hij zich oprichten en zich over jullie ontfermen. Want de Heer is een God van recht. Gelukkig de mens die op hem wacht.

Ter overweging: heb jij in tijden van nood nog Godsvertrouwen?

In het donkerst
In het donkerst van de nacht
leert U mijn ziel te zingen.
U geeft wonderlijke kracht
en vrede diep van binnen.
Ook in mijn verdriet
vindt mijn lied een weg naar U.

Trouwe God die mij ziet,
sterke God die mij redt,
een gebroken hart veracht U niet.
Elke zucht is een lied,
elke traan een gebed.
U hoort mijn klacht,
U hoort mijn lied.

Juist in mijn verdriet
vindt mijn lied een weg naar U.

Harold ten Cate
Liedtekst uit: ‘Een weg naar U’. (Kinga Bán)

DONDERDAG

Lucas 17, 11-19

Vers 17, 12-16:
Toen hij daar een dorp wilde binnengaan, kwamen hem tien mensen tegemoet die aan huidvraat leden; ze bleven op een afstand staan.

Ze verhieven hun stem en riepen: ‘Jezus, meester, heb medelijden met ons!’

Toen hij hen zag, zei hij tegen hen: ‘Ga u aan de priesters laten zien.’ Terwijl ze gingen werden ze gereinigd.

Een van hen, die zag dat hij genezen was, keerde terug en loofde God met luide stem. Hij viel neer aan Jezus’ voeten om hem te danken. Hij was een Samaritaan.

Schrijf je eigen dankgebed.

Dankgebed
Wij danken U, God, voor de wondere wegen die mensen voor elkaar kunnen zijn, voor allen die Gij gezonden hebt om ons de weg te wijzen door het leven, voor de vreugde en het verdriet, voor uw uitnodiging om op te staan uit onmacht en verlorenheid om zelf sterk te kunnen zijn en te werken aan de mens en zijn wereld.

Wij danken U omdat Gij aanwezig blijft in goede en kwade dagen, omdat Gij onze hoop en toekomst zijt, omdat Gij ons altijd nieuwe kansen geeft. 

Wij danken U, vooral voor Jezus, die voorgaat en nablij blijft, die voor ons gestorven en verrezen is, die zin geeft aan ons bestaan, wiens Geest ons kracht en leven geeft.

Wij danken U, God, omdat Gij onze God wilt zijn, omdat Gij ons trouw blijft en ons wilt behoeden voor tijd en eeuwigheid. Amen.

VRIJDAG

Lucas 10, 38-42

Vers 40-42

Maar Marta werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: ‘Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Ze tegen haar dat ze moet helpen.’ De Heer zei tegen haar: ‘Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk.

Maria heeft het beste deel gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen.

Ter overweging: Hoe is het met jouw luisterbereidheid naar Gods woord gesteld?

Horen luisteren

kijkend zien

voelend begrijpen

wat er wordt bedoeld.

Een hart heeft

het verstaan.

Een vonk sloeg over….

Onbekend

ZATERDAG

Lucas 19, 1-10

Vers 5-10:

Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven.’

Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis.

Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: ‘Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor een nacht.’

Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: ‘Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig.

Jezus zei tegen hem: Vandaag is is dit redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.

Ter overweging: Is er een Bijbelverhaal of een uitspraak van Jezus die voor jou van grote betekenis is?

Bekering
Bekering
weg uit een oud leven
een nieuw leven in
is herboren te worden
door een kracht 
buiten jezelf.

Bekering
verbreekt de wereld
waarin je was
stelt je in de ruimte
van hemels licht
die hervormt
je wezen

Bekering
omkeer uit de nood
zonder uitweg
is getrokken te worden
in hernieuwing van
je menszijn

Bekering
is herschepping
van je hele bestaan
de kracht is te groot
je gaat eraan ten onder
terug willen
maar nooit kunnen

Bekering 
het went nooit
enkel blijvende verwondering

Ilonka Terlouw 
Bekering – Gedichten van Ilonka (ilonkaterlouw.nl)